Arkiv, Fremhevet

Hva er revisjon?

Hva er revisjon? – Hvorfor har vi revisjon – Hva gjør en revisor?

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon er en uavhengig og profesjonelt utført kontroll i virksomheten. Revisjon gir trygghet for at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves, og at viktige rutiner er på plass. Revisjon gir tillit, og tillit er som olje i samfunnsmaskineriet.

Revisor er uavhengig og hele samfunnets tillitsperson. Rammene for et revisjonsoppdrag er lovbestemt, og bak hver revisjonsberetning ligger hundrevis av kontrollhandlinger, analyser, vurderinger og diskusjoner med ledelsen om viktige regnskapsposter. Til sammen gir dette revisor et godt grunnlag for å uttale seg om regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens økonomi, og grunnlaget for fortsatt drift. 

Du kan stole på informasjon som er revidert. Den profesjonelle tilnærmingen gjør at revisor ikke bare kan uttale seg om det som er med i regnskapet, men også det som burde ha vært der, altså regnskapets fullstendighet. I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om regnskapet er riktig. Det gjør at alle regnskapsbrukere kan ta beslutninger på sikkert grunnlag.

Revisor har et særlig ansvar for at virksomhetenes skatte- og avgiftsrapportering er korrekt. En reaksjon fra revisor er oftest det første varslet om at noe er galt, slik at offentlige kontrolletater kan reagere raskt og målrettet.

Hvorfor har vi revisjon?

Revisjon sikrer at regnskapet og annen informasjon er til å stole på. Revisor sørger også for at lover og regler følges, og at det er god organisering av virksomhetene. Hovedformålet med revisjon er å bidra til tillit og skape trygghet. Et viktig formål er å avdekke feil og juks.

I lovverket slås det fast at revisor er allmennhetens tillitsperson. I det ligger det at revisor skal være uavhengig av den som revideres, og bidra til å sikre at de som bruker informasjonen, kan stole på den.

Hva gjør en revisor?

Glem det du har hørt om revisjon. Jobben er teknologidrevet, variert, utfordrende og utviklende. De spennende oppgavene står i kø. Revisoryrket er teknologidrevet og i stadig utvikling. Få ting er så uberettiget som myten om revisjon som et litt grått og rutinepreget yrke. Digitaliseringen bidrar til at det blir færre rutineoppgaver, og mange nye og spennende oppgaver står i kø. Kjernen i revisjon er den samme, men måten revisor jobber på, har utviklet seg enormt.