Revisjon

Revisjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess – fordi alle organisasjoner er i kontinuerlig utvikling.

Hva skal til for at kjøp av revisjonstjenester skal bli en god og langsiktig investering? En viktig forutsetning er at vi blir godt kjent med din organisasjon. Med tilstrekkelig kunnskap kan revisor gripe fatt i viktige detaljer man selv ikke ser, men som kan skape grunnlag for forbedringer både på kort og lang sikt.

Noen av våre produkter innenfor revisjon:

ORDINÆR REVISJON AV ÅRSREGNSKAP OG MELLOMBALANSER

Ordinær revisjon er en uavhengig bekreftelse på at avlagt årsregnskap er i overensstemmelse med regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk, samt en evaluering av formuesforvaltning og intern kontroll.

FORENKLET REVISJON AV REGNSKAPER

Virksomheter uten revisjonsplikt kan ha behov for forenklet revisorkontroll av årsregnskapet. Dette er et enklere og rimeligere produkt enn en full revisjon.

ATTESTASJONSTJENSTER

  • Attestasjoner etter selskapslovgivningen
  • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser
  • Bransjespesifikke attestasjoner

I tillegg til attestasjoner i samsvar med selskapslovgivningen kan attestasjon av informasjon være nødvendig å foreta i forbindelse med tilskuddsordninger, overfor offentlige myndigheter eller finansinstitusjoner. Eksempler på slike er attestasjon av prosjektregnskap eller momskompensasjonsoppgaver.

AVTALTE KONTROLLHANDLINGER

Avtalte kontrollhandlinger innebærer at revisor, etter avtale med virksomheten og eventuell tredjepart, utfører kontrollhandlinger av revisjonsmessig art og rapporterer resultatene av dette arbeidet.